A 2016. év tapasztalatai

2017-01-13

Tisztelt Felszámolók!

A Cégközlöny Jogi Lektorátusa köszöni az egész éves együttműködést, és az alábbiak szerint összegezi a 2016. év tapasztalatait.

1. A pályázati időszak kezdete

A Cstv. 49/A. § (1) bekezdése szerint a pályázati felhívás Cégközlönyben történt közzétételének legalább 15 nappal meg kell előznie a pályázatok benyújtására megállapított kezdő időpontját. Ugyanez a szabály érvényesül árverések esetében is.

A fenti szabályból következően a pályázat kezdő időpontja legkorábban a CK megjelenéstől számított 16. nap, illetve a CK megjelenéstől (csütörtök) számított második hét péntekje lehet.

Kérjük, a kezdő időpontokra legyenek figyelemmel, mert gyakran kell még mindig a kezdő időpontok hibája miatt a közleményeket hiánypótlásra visszaküldeni.

2. Pályázatok, árverési hirdetmények szövegezése

A felszámolási pályázatok (árverések) közzététele körében szokásjogi alapon alakult ki az a gyakorlat, hogy a Lektorátus a közlemény szövegén nem módosít, hanem akár apróbb szövegezési pontosítás miatt is hiánypótlást küld. Ugyanakkor számos esetben ugyanolyan sablon-hibákat tapasztalunk, amelynek vélhetően az az oka, hogy a pályázat megszövegezésekor egy korábbi, még nem módosított (pontosított) mintát vesznek alapul. Az egyszerűbb, jogi hibák ismételt javíttatása ugyanakkor felesleges adminisztrációs terhet ró a lektorátusra is és a felszámolókra is.

2.1. Erre figyelemmel a jövőben az alábbi esetekben a közlemény hibáját a lektorátus saját hatáskörben módosítani fogja, ha más okból a közlemény kapcsán hiánypótlásra nincs szükség:

a) Jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társasági forma 2014. március 15-e óta nincs a magyar jogban, így ezeket a szövegrészeket elhagyjuk a közleményből, vagy egységesen „jogi személyek” / ”jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok” szövegrészre redukáljuk.

b) Az elővásárlási jog kapcsán még mindig számos alkalommal tapasztaljuk, hogy a következő mondat nem került javításra:  „A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.” Ezt a mondatot a jövőben így javítjuk: „A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.”.

A jövőben a sablonizálható hibákról, illetve azok helyes szövegezéséről a honlapunkon tájékoztatást fogunk közzétenni, egyben jelezzük azt is, ha ezen hibát a Lektorátus saját hatáskörben fogja javítani.

2.2. Kérjük, hogy a közleményben feltüntetendő adatok (cégjegyzékszámok, bankszámlaszámok) helyességére fokozottan ügyeljenek! Az elmúlt időszakban számos esetben tapasztaltunk nyilvánvalóan hibás adatközléseket (11 számjegyű cégjegyzékszámok, az előírnál rövidebb vagy hosszabb bankszámlaszámok).

A pályázatokban megjelölt adatok tartalmi, formai ellenőrzése sem a Lektorátusnak, sem a Szerkesztőségnek nem a feladta, így ezek a megküldött formában fognak megjelenni.

A fentiek alapján kérjük, hogy a közlemény szövegét alaposan nézzék át. Az EÉR rendszerben a Cégközlönyben megjelent hirdetés jeleníthető csak meg, így kérjük, ellenőrizzék a megjelent közlemény szövegét.

3. Többes pályázatok

Az elmúlt évben egyre többször találkoztunk olyan közleménnyel, amelyben a felszámoló több vagyontárgy értékesítése esetén egymás után illesztette az EÉR felületről konvertált pályázatokat, és azt a Cégközlönyben egy pályázatként kérte megjelentetni. Ez a gyakorlat azonban nem felel meg a Cstv. rendelkezéseinek. A Cstv. 49/A. §-a és 49/B. §-a meghatározza a pályázat, az árverési hirdetmény tartalmi elemeit, vagyis az tekinthető szabályos pályázatnak, amely a tartalmi elemeket egyszer jeleníti meg. Természetesen a jövőben is lehetőség van több vagyontárgy értékesítését egy pályázat keretében meghirdetni, azonban az egymás alá másolt, a vagyontárgy megnevezésében és az árban eltérő, de az egyéb pályázati feltételekben azonos pályázatfolyamok egy pályázatnak nem tekinthetőek.

Januártól a közzétételi költségtérítés egyszeri megfizetése mellett csak olyan közleményt fogunk közreadni, amely a pályázati tartalmi elemeket (a vagyontárgyakat értelemszerűen ide nem értve) kizárólag egyszer tartalmazzák (egy szerkezeti egységben kerül ismertetésre a megtekintés, a pályázati feltétel, a szerződéskötési feltétel stb.). Ha a megküldött pályázat valójában több pályázatnak felel meg, a pályázatokat külön-külön tudjuk csak megjelentetni és a költségtérítést is eszerint kell majd megfizetni.

4. Tiltott kapcsolattartás kérdése

Az EÉR indulásakor – az NFM-mel együttesen – kialakított elvárásokhoz képest ebben az évben „fellazulást” tapasztaltunk. Álláspontunk szerint az EÉR stabil működésére figyelemmel a kommunikációt csak az EÉR-en keresztül lehet biztosítani. A tiltott kapcsolattartás szabálya körében a Lektorátus a jövőben a következő – NFM-mel egyeztetett – szempontokat fogja érvényesíteni.

            a) Megtekintési időpontok:

i) árverés esetén: Cstv. 49/B. § d) pontja szerint ingóság értékesítése esetén az árverés kezdő időpontja előtt biztosítani kell a megtekinthetőséget (árverés utáni időpont is lehet, de az nem kötelező, és csak az árverés kezdete előtti időpont mellett). A Cstv. ingatlan esetén ilyen kitételt nem tartalmaz.

ii) pályázat esetén: álláspontunk szerint legalább egy megtekintési időpontot kell biztosítani a pályázatok benyújtására nyitva álló időszak alatt (lehetőleg annak első harmadában). A Cégközlönyben történő megjelenés és a pályázati hirdetmény aktiválódása közötti 15 napos időtartam alatt a megtekintés ezen felül biztosítható.

            b) Megtekintési időpontok egyeztetése:

Álláspontunk szerint – ha a felszámoló nem adja meg előre a megtekintési időpontokat, hanem egyeztetést tesz lehetővé – szükségtelen, hogy mobilszám, de akár vonalas szám is megadásra kerüljön. Jó gyakorlatként tapasztaljuk számos közleményben, hogy az időpont egyeztetésre is csak az EÉR felületen biztosít lehetőséget a felszámoló.

A mobilszám megadását a felszámolók általában azzal indokolják, hogy számos érdeklődő, néhány, telefonon feltett kérdést követően el is dönti, kíván-e pályázni, vagy sem, így jóval egyszerűbb lebonyolítani az értékesítést. A megtekintésen úgyis óhatatlanul találkoznak a felek, így nem sérül a tiltott kapcsolattartás szabálya. A Cégközlöny Lektorátusának álláspontja szerint ez nem felel meg az EÉR rendeletnek. Az EÉR rendelet egészének, és a tiltott kapcsolattartás szabályának is épp az a lényege, hogy a licitálók közötti esélyegyenlőséget megteremtse, illetve hogy minden, az értékesítéssel összefüggő, a licitálási szándékot befolyásolható tény és körülmény mindenki számára elérhető legyen, ne csak annak, aki a felszámolóval személyesen kapcsolatba is lép. (A megtekintéskori egyeztetés is „nyílt”, hiszen a többi érdeklődő is részt vesz rajta, vagyis az nem egyenértékű a mobilon keresztül történő egyeztetéssel.) A lektorátus továbbá utal arra is, hogy a közbeszerzési eljárásban már érvényesül a kiegészítő tájékoztatás intézménye is, vagyis az elektronikus értékesítési rendszereknél egyértelmű cél, hogy minden lényeges információ az internetes felületről elérhető legyen, és azokat akár pótlólag is a pályáztatónak a bárki számára megismerhetővé kell tennie a pályázat anyagai, adatai között.

            c) Tender füzet, vagyontárgy megtekintése a felszámolónál

Több pályázat tartalmazta az elmúlt időszakban (ismét), hogy akár a tenderfüzet, akár a vagyonhoz kapcsolódó iratállomány a felszámoló irodájában megtekinthető.

A tenderfüzet és a részletes tenderfüzetre vonatkozó szabályokat az EÉR Korm. rendelet részletesen tartalmazza (EÉR. Korm. rendelet 12. § (3)-(4) bekezdés). Minden az EÉR-ben létrehozott eljárás esetében csak és kizárólag ezen szabályok alapján és ezen szabályok maradéktalan figyelembe vétele mellett lehet biztosítani a tenderfüzetek elérhetőségét, megtekinthetőségét, a megtekinthetőségért fizetendő díjat stb. Ebből következően a tenderfüzet felszámoló irodájában való megtekinthetősége ellentétes az EÉR rendelettel.

Iratanyagok megtekintése esetében felhívjuk a figyelmet arra, hogy a felszámoló irodájában való megtekintésre csak akkor van mód, ha az iratok nagy terjedelme, vagy tartalma (üzleti titok, peres eljárás nem nyilvános iratai) alapján az egyértelműen indokolt. Céges iratok, számviteli és egyéb olyan iratok megtekintése azonban, amely akár a cégbíróságon, akár az IM honlapjáról (beszámoló rendszer) megtekinthető, a felszámoló irodájában megtekintés nem biztosítható, hanem arra tenderfüzet szabályait kell alkalmazni.

            d) Javasoljuk kerülni azokat a rendelkezéseket is, amelyek a bánatpénzt a felszámoló házipénztárába kérik befizetni.

5. Egyéb

            5.1. A pályázat alábbi rendelkezése nem felel meg a jogszabályoknak:

„A pályázónak a vételár megfizetésén kívül vállalnia kell a licitindítási díj megfizetését.”

Az NFM – EÉR működtetéséért felelős – illetékes főosztályának egyértelmű a jogi álláspontja abban a tekintetben, hogy az EÉR rendelet 6. § (1) bek. a) pont ab) alpontja szerinti licitindítási díj az értékesítőt terheli, annak költségét nem háríthatja át a nyertes licitálóra. A licitálónak az EÉR rendelet 6. § (1) bek. b) pontja szerinti jutalékot kell megfizetnie. (Ennek megtörténtét az EÉR rendelet 27. §-a alapján a szerződéskötés előtt a nyertes licitálónak igazolnia is kell.)

            5.2. Ha a hiánypótlási felhívásban a lektorátus jelzi, hogy a szövegezési hibát szerkesztéskor észlelték, fontos kiemelni, hogy a közlemény közzétételi folyamatának ezen fázisában már nincs mód arra, hogy a közlemény szövegét a hiánypótlásban jelzett hibán túlmenően módosítsa a felszámoló. Ebből következően a közlemény esetlegesen újonnan felöltött teljes szövege sem lektorálásra, sem szerkesztésre nem kerül, kizárólag a javítani kért szövegelemeket vizsgáljuk. Ezért csak a kért javítást tartalmazó szövegrészt kell megküldeni részünkre, a teljes közleményt ez esetben újra feltölteni már nem kell.

            5.3. Az adott héten szerda délig beküldött pályázati felhívás (árverési hirdetmény) a beküldést  követő második hét csütörtökén megjelenő Cégközlöny lapszámban kerül közzétételre. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha a lektor a pályázati felhívást hiánypótlásra visszaküldi, a javított pályázatot legkésőbb az adott héten péntek délig vissza kell kapnia ahhoz, hogy az eredetileg kért lapszámban meg tudjon jelenni. A péntek dél után megküldött javított pályázati felhívások már csak az – eredetinél – egy héttel későbbi Cégközlönybe kerülhetnek. A visszaküldéskor erre legyenek figyelemmel, és  ha szükséges a közleményben szereplő dátumokat is javítani szíveskedjenek.

                                                                                  A Cégközlöny Jogi Lektorátusa

Vissza a hírekhez